SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SVJ, s.r.o.

City

Technická správa

 • průběžná kontrola funkčnosti objektu
 • pravidelné roční plánování oprav a údržby
 • zajišťování pravidelných revizí u předepsaných zařízení dle příslušných předpisů
 • uzavírání smluv a jejich dodatků s dodavateli jednotlivých služeb
 • organizační zajištění výběrových řízení na dodavatele akcí
 • přebírání prací provedených jinými dodavateli a kontrola faktur za tyto práce
 • reklamace vad po provedených opravách v záruční době
 • zajištění provozu výtahů včetně jejich rekonstrukcí
 • zajištění úklidu společných prostor domu, chodníků a ostatních přilehlých ploch
 • zajištění zpracování pasportů bytů, nebytových prostor a domů

Evidence a předpis

 • vedení a aktualizace přehledné evidence vlastníků (nájemníků)
 • předpis a kontrola záloh na služby a příspěvků na správu domu
 • zpracování změn záloh na služby a příspěvky na správu domu
 • pravidelné zpracování upomínek dlužníkům
 • zpracování vyúčtování záloh na služby
 • zpracování oznámení o výši čerpání z fondu oprav
 • návrh změny výše předpisů v návaznosti na vyúčtování záloh na služby
 • tisk evidenčních listů
 • uzavírání nájemních smluv o užívání bytů v zastoupení vlastníka (družstva, společenství )

Vedení účetnictví

 • průběžné vedení podvojného účetnictví v souladu s platnými předpisy (zpracování prvotních účetních dokladů)
 • vedení zákonem předepsaných účetních knih a evidencí
 • sestavení roční účetní závěrky a zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně sestavení výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce
 • zpracování čtvrtletních závěrek (sestavení výkazu zisku a ztrát a rozvahy)
 • zpracování čtvrtletních přehledů ekonomické situace objektu
 • evidence pohledávek a závazků
 • evidence stavu prostředků na provozním účtu a fondu oprav
 • zajištění styku s bankovním ústavem, sestavení příkazů k úhradě
 • zpracování statistických výkazů a přehledů, které se týkají daní, účetnictví a ekonomiky
 • v případě požadavku - zpracování různých (i nestandardních) účetních sestav, rozborů hospodaření, podkladů pro finanční a ekonomické plánování
 • průběžné seznamování vlastníka se změnami v legislativě pro něho podstatných a poskytování běžných účetních konzultací týkající se této problematiky
 • účetní a ekonomické poradenství v dané problematice